Bimaadiziwin Ezhig

1. Bimaadiziwin Ezhig

This is what happens in life.

2. Maawaji niitam ge-doodaman.

Here is the most important thing to do.

3. Giga-manaajihaag giniigihigoog giishpin ginwezh wii-bimaadiziyan.

You will respect your parents if you want to live a long life.

4. Gaawin wiikaad giga-ashidamaasiiwag gegoon wiidamawikwaa.

You will never turn away from what they tell you.

5. Misawaaj gikenimadwaa banahaagewaaj mii bezhigwan wewenda giga-doodawaag.

Even if you think they’re off the path, still you wil carefully do what you are told.

6. Miinawaaj godag gegoon.

So then another thing.

7. Gaawin wiikaad giga-majenimaasii awiyag.

You will never treat someone badly.

8. Giga-gichi-inenimaa moozhag.

You will always think highly of him/her.

9. Giishpin majenimaj awiyag, gwagwe-waniiken gaa-majenimaj.

If someone treats you badly, try and forget it.

10. Giishpin egaa waniiken awiyag e-majenimaj, mii ihimaa wejiseg nisidiwin.

If you don’t forget it when someone treats you badly, that’s where murder comes from.

11. Gaawin dash ginwezh giga-bimaadizisii, gii-nisaj awiyag goonigoj giin giga-nisigoo.

You won’t live long, you’ll kill someone or someone will kill you.

12. Miinawaaj godag gegoon.

So then another thing.

13. Gaawin izhaaken gaa-izhi-minikwaaniwag ozaam mi gegiin ke-izhi-minikweyan.

Don’t go where there’s drinking because you, too, will drink,

20. Gegapiich gaawin giga-gikendasiin aadi enakamigiziyan.

After a while, you, too, will be drunk.

21. Gegapiich gaawin giga-gikendasiin aadi enakamigiziyan.

After a while, you won’t know what you’re doing.

22. Gaawin megaa awiiyag ogikendasiin enakamigizij e-giiwashkwebiij.

Because, of course, a person doesn’t know what she/he is doing when she/he is drunk.

23. Miinawaaj godag gegoon.

So then another thing.

24. Gaawin babaamibizowan gidoodaabaan e-gichi-majigiizhigag, egaa min-waashig miikana ozaam giga-oji-bekakanawehe.

Don’t drive around in your car when it’s a bad day because you will drive off the road.

25. Mii dash ge-izhi-ozhigoshiniyan goonigoj giga-abajishin.

So then you will get hurt or you will have an accident.

26. Giga-nibonan dash.

So then you will die.

27. Miinawaaj godag gegoon.

So then another thing.

28. Wanishiniyan gaawin zegiziken.

Don’t get scared when you’re lost.

29. Giishpin zegiziyan, gaawin giga-gikendasiin aadi ge-inakamigiziyan, giji-gii-mikaman aadi ge-izhi-giiweyan.

If you’re scared you won’t know what you’re doing in order to find your way home.

30. Gegapiich bizhishig giga-bimibatoo.

After awhile you’ll just be running around.

31. Newad giga-bookogaadeshin bagishiniyan.

Maybe you’ll fall and break your leg.

32. Newad giga-bookonikeshin goonigoj gishkiizhig giga-wanaajitoon.

Maybe you’ll break your arm or you’ll lose your eyes.

33. Miinawaaj godag gegoon.

So then another thing.

34. Gaawin wiikaad giga-maanenimaasii awesiiz anishaa giji-nanekaajihaj.

Never treat an animal badly just for the fun of it to get angry.

35. Ogikendaan megaa maanenimaj awesiiz.

Because of course the animal knows what you’re doing.

36. Naanigodin giga-mamidawinishahog goonigoj giga-nisik.

Sometimes you’ll be injured or she/he will kill you.

37. Gekwaan mooz, makwa goonigoj.

A moose or maybe a bear.

38. Mii dash ishkwaayaag gegoon.

So then the final thing.

39. Aabadan ayamihewin ikidonaaniwan.

It is said that prayer is useful/appropriate.

40. Maamidonendaman baanimaa gwayak e-bimaadiziyan ohomaa akiikaag.

Remember that you should live a straight life on this earth.

41. Mii baanimaa ge-waabamaj Gitchi Manitou.

So then you will see the Creator.

Image

“touched my heart” by tintanaveia
Find him on DeviantArt!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: